Veiligheid

Waarom veiligheid cruciaal is voor uw projecten?

Bij LAZRZ.com begrijpen we dat de combinatie van krachtige lasers en precisie lassen de mogelijkheid biedt om ongelooflijk nauwkeurige en sterke verbindingen te maken. Echter, net zoals elke geavanceerde technologie, komt laserlassen met zijn eigen set van uitdagingen – en veiligheid staat bovenaan die lijst. In deze tekst duiken we in het belang van veiligheid bij laserlassen en waarom het een prioriteit zou moeten zijn voor iedereen in de sector.

Bescherming tegen straling

Laserstralen zijn onzichtbare bronnen van intense energie die ernstige schade kunnen aanrichten als ze in direct contact komen met de huid of ogen. Dit kan leiden tot brandwonden, blijvende oogschade of zelfs blindheid. Daarom is het essentieel om geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen, zoals laserbrillen met de juiste golflengte en beschermende kleding.

Voorkomen van brandgevaar

Bij onjuist gebruik kunnen lasers brand veroorzaken. Het is cruciaal om te zorgen voor een veilige omgeving, vrij van ontvlambare materialen, en om altijd de juiste instellingen en procedures te volgen om het risico op brand te minimaliseren.

Beperken van giftige dampen

Bij het lassen van sommige materialen kunnen giftige dampen vrijkomen. Goede ventilatie en, indien nodig, geschikte afzuiging zijn essentieel om de opbouw van deze schadelijke dampen te voorkomen en de gezondheid van de operators te waarborgen.

Training & kennis

Het hebben van goed opgeleide operators is misschien wel de meest kritische veiligheidsmaatregel. Kennis van de apparatuur, de materialen en de beste praktijken zorgt ervoor dat de risico’s verbonden aan laserlassen tot een minimum worden beperkt.

Waarom Kiezen voor LAZRZ.com?

Bij LAZRZ.com hechten we veel waarde aan veiligheid. Onze apparatuur voldoet aan de strengste veiligheidsnormen, en we bieden uitgebreide training en ondersteuning om ervoor te zorgen dat uw laserlassers veilig en efficiënt werken. Als u de kracht van laserlassen wilt benutten zonder concessies te doen aan veiligheid, zijn wij uw partner bij uitstek.

 

Sluit u aan bij de vele tevreden klanten die hebben gekozen voor kwaliteit, precisie en vooral veiligheid met LAZRZ.com.

Laserveiligheid bij laserlassen en lasercleanen

De veiligheid bij het laserlassen verdient grote aandacht. Het lasproces biedt belangrijke voordelen en kan een hogere kwaliteit van de producten realiseren in combinatie met een efficiëntere productie. Als leidraad voor veilig laserlassen moeten we kijken naar EN 60825-1:2014. In deze norm worden lasers geclassificeerd en worden eisen gesteld aan de veiligheidsvoorzieningen die bij een bepaalde laserklasse horen.

Laserlasmachines en laser cleaning machines zijn klasse 4 lasers. In de classificatie van laserapparatuur is klasse 4 de categorie met de meeste risico’s. Ondanks de risico’s is veilig laser lassen en laser reinigen zeker goed mogelijk.

Lasers met een vermogen groter dan 500 MW waarbij de mens toegang heeft tot de laserstraling vallen onder klasse 4. De vermogens die bij het handmatig laserlassen en laser reinigen worden gebruikt, beschikken vaak over een vermogen van 1000 tot 2000 Watt. Lasers met dit vermogen kunnen gemakkelijk zorgen voor ontbranding van materialen of zeer ernstige verwondingen veroorzaken.

Interesse in laserlassen?

Plan hier je gratis telefonisch adviesgesprek in met onze laserlasspecialist Arjen.

Arjen

Laserlasspecialist

Kenmerken laserlicht

Het laserlicht dat bij handmatig laserlassen gebruikt wordt bevindt zich in het niet zichtbare infrarood spectrum (IR –A). Hierdoor zijn naast de directe laserstraal ook de reflecties van het laserlicht niet zichtbaar. Het directe laserlicht en laserlicht dat spiegelend reflecteert divergeert beperkt waardoor de intensiteit van de laser ook op grote afstand nog gevaarlijk en schadelijk kan zijn.

Bij het streven naar een hoge mate van laser veiligheid is het dus essentieel om ook rekening te houden met de (diffuse) reflecties.

Risico’s van laserlicht

Het laserlicht dat bij laserlassen en laser cleanen vrijkomt, is schadelijk voor de huid en voor de ogen. Aangezien de ogen het niet zichtbare infrarood licht niet detecteren zal het oog ook niet sluiten zoals dat wel het geval is bij sterk zichtbaar licht.

Risico’s voor de huid

Laserstraling kan voor ernstige verwondingen zorgen aan de huid. De ernst is uiteraard afhankelijk van het vermogen van de laserstraal. Een andere factor die bepaalt hoe diep de laser in de huid brandt is de golflengte. De golflengte van 1080 nm die in de meeste gevallen bij het handmatig laserlasssen en laser reinigen gebruikt wordt geeft een diepe inbranding in de huid. De huid zal na verbranding weer genezen, maar kan littekenweefsel geven afhankelijk van de ernst van de verwonding.

Risico’s voor het oog

Afhankelijk van de golflengte van de straling kan het menselijk oog op verschillende locaties schade ondervinden wanneer het wordt blootgesteld aan straling met een vermogen dat boven de veilige niveaus ligt. Deze schade kan variëren afhankelijk van de golflengte, omdat het oog gevoeliger is voor bepaalde golflengten dan voor andere.

 • Straling wordt geabsorbeerd in het hoornvlies (Cornea)
 • Resulteert in sneeuwblindheid / lasogen
 • Absorptie van het licht in de lens, de schade bouwt zich langzaam op
 • Straling wordt geprojecteerd op het netvlies (retina)
 • Kan brandplekken veroorzaken resulterend in blindheid
 • De meeste straling wordt door het hoornvlies geabsorbeerd
 • Resulteert in brandplekken op het netvlies

Zelf de voordelen van laserlassen meemaken? Meld je aan voor een demo!

Arbeidshygiënische strategie

Met betrekking tot het beperken van risico’s binnen bedrijven bij de omgang met gevaarlijke stoffen of processen, is het volgen van de arbeid hygiënische strategie een goede werkwijze.
Voor het realiseren van een omgeving waarin men veilig kan laserlassen kan deze methodiek ook goed worden toegepast.

De volgende stappen uit de arbeidshygiënische strategie helpen om de laserveiligheid te vergroten:

 1. Pas technische maatregelen, werkprocessen, uitrustingen en materialen toe die risico’s wegnemen of beperken.
 2. Tref collectieve beschermingsmaatregelen bij de bron of neem organisatorische maatregelen.
 3. Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor de werknemers die (kunnen) worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Praktische stappen laserveiligheid

Veilige laserapparatuur

Laserapparatuur dient net als alle andere machines aan meerdere Europese normen en voorschriften te voldoen zoals o.a. de machinerichtlijn en de laagspanningsrichtlijn.

 

Voor appratuur waarin lasertechnologie is verwerkt geldt ook de EN 60825-1:2014 . Deze norm beschrijft de verschillende type lasers alsook de te nemen veiligheidsvoorzieningen die bij een betreffend type laser horen.
Eisen waaraan voldaan dient te worden bij klasse 4 lasers:

 • Fail safe besturing
 • Sleutelbeveiliging
 • Fail safe Interlock voorziening
 • Waarschuwingsstickers
 • Fail safe waarschuwingsverlichting

Bij voorkeur dient er met een laserlasinstallatie gewerkt te worden in een afgesloten ruimte. Een dergelijke ruimte kan voorzien worden van een interlock schakeling. Aan de buitenzijde kan verlichting worden aangebracht die de status (aan/uit) van de laser weergeeft.
Op deze manier kan veilig laserlassen of laser reinigen het best worden gegarandeerd. Het is echter niet in alle gevallen mogelijk om met een vaste ruimte te werken.

 

Indien men veilig wil laserlassen op locatie of in een grote werkplaats dan kan dit meestal gerealiseerd worden met mobiele afscherming. Deze afscherming dient te voldoen aan EN 12254:2014-04. Voor de selectie van de juiste laser werkplaatsafscherming dient rekening gehouden te worden met het vermogen en de golflengte van de laserstraling. LAZRZ biedt verschillende producten aan die bij kunnen dragen aan het veilig laserlassen op locatie of in een werkplaats.

Gebruikers en andere betrokkenen dienen goed geïnformeerd te worden over de veiligheidsaspecten die vereist zijn bij het gebruik van laser lasapparatuur. Binnen het bedrijf moeten de mensen op de hoogte zijn van werkinstructies die de veiligheid waarborgen. De (Nederlandse) praktijkrichtlijn NPR-CLC/TR 50448:2005 stelt dat bij de toepassing van een klasse 4 laser een persoon in de organisatie aangewezen en opgeleid moet worden tot Laser Safety Officer (LSO).

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn onmisbaar bij het veilig werken met hand lasers. Veel beschermingsmiddelen kunnen de directe (en langdurige) laserstraling van een hand laserlasmachine of laser reiniger onvoldoende weerstaan. Wel geven de juiste beschermingsmiddelen een goede bescherming tegen kortstondige directe straling of tegen de reflecties. De juiste beschermingsmiddelen maken veilig werken heel goed mogelijk.

De selectie van de het juiste type veiligheidsbril dient met de nodige zorg te gebeuren. Op de pagina met betrekking tot laser veiligheidsbrillen lichten we de selectie van het juiste product verder toe.

Voor de selectie van de juiste laserveiligheidsproducten is het belangrijk dat de kleding van de lasser wordt afgestemd op het type laser. Voor veel toepassingen zijn de normen op het gebied van beschermende kleding nog niet toereikend. Beschermende kleding tegen laserstraling is beschikbaar, ook is lederen laskleding in veel gevallen voldoende beschermend tegen (kortstondige) laserstraling.